Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Generelt om mva

Merverdiavgift/moms er en generell skatt på omsetning av varer og tjenester. Alle næringsdrivende og offentlig virksomhet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetningen og uttak som er omfattet av loven overstiger kr 50.000 på 12 måneder. I Norge benyttes som hovedregel 25% mva på varer og tjenester. Næringsmidler benytter redusert sats 15%.

Hvordan sette opp moms i Magento

Magento har Momsklasser som brukes for å definere momsregler. Momsregler er definert som en kombinasjon av produktgrupper, kundegrupper, mva sone og rate. Det kan benyttes ulike mva satser etter hvilken kundegruppe som handler, og produktene blir tildelt en momsklasse ved oppretting.

De generelle innstillingene settes under System → Innstillinger → Salg → Moms. Her finnes disse valgene:

  • Momsklasser
  • Innstillinger for kalkulasjon
  • Standard destinasjon for momskalkulering
  • Innstillinger for visning av pris
  • Innstillinger for handlekurv-visning
  • Ordre, Fakturaer, Kreditnota visningsinnstillinger «Original price only»
  • Fixed Product Taxes (FPT)

Under Salg → Moms finnes disse alternativene:

Det må defineres momsklasser for produkter og for kunder samt legges inn momssatser før det kan opprettes en behandlingsregel.

Momsklasse for produkter:

Velg "Legg til ny" og gi momsklassen for produkter et navn; for eksempel "25% moms". Dersom det skal benyttes flere momssatser må det opprettes flere momsklasser. Legg da også til "15% moms" som en egen momsklasse for produkter.

Momsklasse for kunder:

Velg "Legg til ny" og gi momsklassen for kunder er navn; for eksempel "Sluttkunder".

Satser:

Velg "Legg til ny momssats" og fyll inn Momsidentifikasjon/Navn på momssatsen (for eksempel "25% moms"), land og prosentsats (25.0000). Stat og postnummer benyttes ikke i Norge, legg gjerne bare en * i disse feltene.

Til slutt kan det settes opp en behandlingsregel som bygger på momsklassene og momssatsene som ble opprettet over. Velg "Legg til ny momsregel" og gi denne et navn, for eksempel 25% moms til sluttkunder. Velg "Momsklasse for kunder", "Momsklasse for produkter", "Momssats" og sett "Prioritet" og "Sorteringsrekkefølge" til 1. Dersom flere momssatser skal benyttes, opprettes en tilsvarende regel med momsklasse 15% og momssats 15%.

Lagre regelen og den er klar til bruk. Ved oppretting av nye produkter er "Momsklasse" et påkrevd felt under "Priser", og her kan du nå velge 25% moms til sluttkunder.

Hvordan setter du opp at kunder på Svalbard kan handle momsfritt?

Det du trenger å gjøre er å opprette en ny momssats med 0% i sats for kunder som har postnummer på Svalbard. Momssatser opprettes under Salg → Moms → Satser.

Og deretter inkludere den nye momssatsen i den allerede eksisterende momsregelen. Gå til Salg → Moms → Behandlingsregler og velg den nye satsen i tillegg til full moms. (Hold inne ctrl-tasten for å velge flere satser samtidig)


  • No labels